Rochester

Shinogizukuri

  • With 16 Length Tsuka Japanese Samurai Sword Clay Tempered Shinogi-zukuri Katana